Papaya Dog Restaurant, Manhattan
  9/29/17 11:50 PM | 20_papaya_dog